AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

MAAT: Archiwum projekt AIRPOMERANIA

System  AIRPOMERANIA został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3.

Budżet projektu zaplanowany w wysokości: 8 052 286,03 PLN., środki unijne 5 999 320,51 PLN, środki własne 1 010 000,00 PLN, został wykonany w 95%.

Cele projektu zostały zrealizowane w 100%.

Utworzony został referencyjny system zarzadzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim, zgodny z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym:

 -  sieć 17 automatycznych stacji pomiarowych,

 -  2 stacje centralne ze stanowiskami do walidacji, weryfikacji oraz analizy danych pomiarowych oraz system  
     zapewnienia jakości danych,

 -  system oceny jakości powietrza jakości powietrza w oparciu o dane pomiarowe i wyniki modelowania,

 -  biblioteki emisji http://airpomerania.pl/Baza_emisji/index/ ,

 -  system monitorowania rezultatów programów naprawczych,

 -  system informacji publicznej - strona http://airpomerania.pl/ oraz sieć paneli wewnętrznych i zewnętrznych.

W budowie systemu wzięli udział: Fundacja ARMAAG, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz  Marszałek i Starostowie Województwa Pomorskiego.

Realizację projektu współfinansowały samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

logo_gdansk m nijweszy.jpg     logo_gdynia mnijeszy.jpg   logo_sopot mnijeszy.jpg         logo_gdansk m nijweszy.jpg

                

 Dzięki regionalnemu systemowi AIRPOMERANIA będą realizowane zadania umożliwiające kompletną ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim, bowiem system został oparty o zasady pomocniczości i subsydiarności wszystkich uczestników projektu.

 

Zadania realizowane w ramach systemu obejmują wszystkie istotne elementy systemu ocen jakości powietrza:

1. Prowadzenie monitoringu powietrza.
2. Ocenę jakości powietrza.
3.
Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa.
4. Monitorowanie postępu programów naprawczych.
5.
Działania krótkoterminowe, w tym system informowania i ostrzegania społeczeństwa..
6. Zintegrowanie informacji i jej wymianę pomiędzy użytkownikami systemu..
7. Działania edukacyjne.

Projekt został zaprogramowany w sposób zapewniający pełną kompatybilność z systemem EKOINFONET. Zasady tworzenia baz emisji zgodne są z systemem SNAP. Stosowane metody modelowania są rekomendowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska.

 

27 marca 2009 r. - Fundacja ARMAAG składa wniosek na realizację projektu: "Budowa regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA".

16 kwietnia 2009 r. - Zakończenie oceny formalnej wniosku.

1 czerwca 2009 r. - Przekazanie wniosku do oceny strategicznej.

9 czerwca 2009 r. - Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 695/22/09 o wybraniu projektu AIRPOMERANIA do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

1 grudnia 2009 r. - Uroczyste podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim umowy na realizację projektu pt: "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA".

21 grudnia 2009 r. - Zamieszczenie w Biuletynie KE ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na "Projekt i budowę regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA".

15 lutego 2010 r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą projektu firmą BSiPE EKOMETRIA
Sp. z o.o

3 marca 2010 r. - Przekazanie obiektu przy ulicy Brzozowej 15A  beneficjentowi projektu, Fundacji ARMAAG przez Prezydenta M. Gdańska.

18 maja 2010 r.- Rozpoczecie prac adaptacyjno-modernizacyjnych przy ulicy Brzozowej 15A

30 kwietnia 2010 r. - Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację komponentu pn. "Zaprojektowanie i budowę 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem i modernizacją automatycznej stacji w Słupsku".

12 maja 2010 r. - Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację komponentu pn. "Dostawa i uruchomienie aparatury laboratoryjnej".

2 lipca 2010r. - Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy komponentu pn. "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem i modernizacją automatycznej stacji w Słupsku".

7 lipca 2010 r.  -  Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy na realizację komponentu pn. "Dostawa i uruchomienie aparatury laboratoryjnej".

20 lipca 2010 r.- odbiór siedziby beneficjenta projektu Fundacji ARMAAG dla potrzeb projektu AIRPOMERANIA.

26 lipca 2010 r. - Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.: "Dostawa i uruchomienie aparatury laboratoryjnej".

5 sierpnia 2010 r. - Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem i modernizacją automatycznej stacji w Słupsku".

27 października 2010 r.  prezentacja projektu   AIRPOMERANIA  podczas  " Międzynarodowej  Konferencji  Zarządzanie Jakością Powietrza - dobre praktyki"  organizowanej przez Urząd Marszałkowski  Województwa Pomorskiego.

29 października 2010r. - Rozpoczęcie dostaw i uruchamiania aparatury laboratoryjnej.

październik 2010 r. - uruchomiono stronę internetową projektu  www.airpomerania.pl

5 listopada 2010r.  -  Rozpoczęcie szkoleń dotyczących obsługi poszczególnych aparatów, przyrządów, urządzeń.

25 listopada 2010 r. - Szkolenie dla pracowników administracji  publicznej.

26 listopada 2010 r. - Zakończenie dostaw i uruchamiania aparatury laboratoryjnej.

26 listopada 2010 r. - Zakończenie szkoleń specjalistycznych w zakresie obsługi dostarczonej aparatury, przyrządów, urządzeń.

30 listopada 2010r. - Zakończenie I etapu zadania w komponencie pn. "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem i modernizacją automatycznej stacji w Słupsku" - wykonanie projektów: kontenera z wyposażeniem, posadowienia 4 automatycznych kontenerowych stacji monitoringu powietrza w wytypowanych lokalizacjach, modernizacji serwerowni i utworzenia 2 stanowisk operatorskich. Rzeczowe zakończenie zadania zgodnie z terminem określonym w umowie.

14 grudnia 2010 r.-  Uruchomienie panela  w Starostwie w Starogardzie Gdańskim.

22 grudnia 2010 r.-  Uruchomienie panela  w Starostwie w Kwidzynie

31 stycznia 2011 r. - Zakończenie realizacji komponentu pn.. "Dostawa i uruchomienie aparatury laboratoryjnej". Zainstalowano w laboratorium WIOŚ dwa stanowiska do poboru i przygotowywania próbek badawczych (dygestoria) oraz doposażono laboratorium w specjalistyczny sprzęt analityczny konieczny do wykonania analiz prób pobieranych w stacjach monitoringu powietrza tj. spektrometr masowy, chromatograf gazowy z detekcją mas i desorbcją termiczną, ekstraktor z fazy stałej, wagę analityczną. Rzeczowe zakończenie zadania zgodnie z terminem określonym w umowie.

20 kwietnia 2011 r. - Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą zadania pn. "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA" w części dotyczącej WIOŚ.

26 kwietnia 2011r. - Rozpoczęcie etapu II zadania pn. "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA", obejmującego:

- wykonanie robót budowlanych dotyczących posadowienia 4 automatycznych stacji kontenerowych monitoringu powietrza, w lokalizacjach - Kościerzyna, Malbork, Lębork, Liniewko Kościerskie,

- przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku WIOŚ w celu przystosowanie infrastruktury pomieszczeń do potrzeb utworzenia stacji centralnej i 2 stanowisk operatorskich gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych,

- dostawę wyposażenia, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń w zmodernizowanym pomieszczeniu serwerowni.

27 czerwca 2011 r. - Podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą zadania pn. "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA" w części dotyczącej WIOŚ.

30 czerwca 2011 r. - Zakończenie etapu II - odebrano roboty budowlane dotyczące posadowienia stacji, przebudowy pomieszczeń i prac związanych z zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń w zmodernizowanym pomieszczeniu serwerowni. Rzeczowe zakończenie zadania zgodnie z terminem określonym w umowie.

1 lipca 2011 r. - Przystąpienie do wykonania etapu III komponentu pn. "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem oraz modernizacją automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku" obejmującego:

- dostawę 4 automatycznych, kontenerowych stacji monitoringu powietrza wyposażonych w sprzęt, urządzenia i aparaturę oraz oprzyrządowanie do ich obsługi wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją całości,

- dostawę oraz zainstalowanie i uruchomienie przyrządów, urządzeń i sprzętu w modernizowanej automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku,

- utworzenie sieci umożliwiającej zbieranie i przekazywanie danych z 5 automatycznych stacji monitoringu powietrza i integrację z systemem informatycznym WIOŚ i ARMAAG.

29 lipca 2011r. - Zakończenie prac dotyczących dostawy automatycznych, kontenerowych stacji monitoringu powietrza wyposażonych w sprzęt, urządzenia i aparaturę oraz instalacji i uruchomienia przyrządów, urządzeń i sprzętu w automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku. Aktualnie realizowane są prace umożliwiające utworzenie sieci zbierającej i przekazującej dane z automatycznych stacji monitoringu powietrza i integrację z systemem informatycznym WIOŚ i ARMAAG.

11 i 12 sierpnia 2011r. - Szkolenie dotyczące obsługi aparatury, urządzeń i przyrządów zainstalowanych w 5 automatycznych stacjach monitoringu powietrza realizowane przez Wykonawcę zadania.

20-22 września 2011 r. - I Szkoła Letnia "Od emisji do imisji".

26 października 2011 r. - spotkanie w Kwidzynie poświęcone projektowi AIRPOMERANIA i udostępnianiu społeczeństwu informacji o stanie czystości powietrza na terenie Miasta Kwidzyna.

 30 listopada 2011 r. – zakończenie realizacji Etapu 1 komponentu pn. "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem oraz modernizacją automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku”. Rzeczowe zakończenie zadania zgodnie z terminem określonym w umowie.

 Grudzień 2011 r. – styczeń 2012 r. - wdrożenie pomiarów na 4 automatycznych stacjach monitoringu powietrza uruchomionych w ramach realizacji projektu AIRPOMERANIA. Stacje znajdują się w: Kościerzynie, Lęborku, Malborku i Liniewku Kościerskim.

1.02.2012 r. - od 1 lutego 2012 roku na stronie  http://www.airpomerania.pl/  prezentowany jest indeks jakości powietrza  opracowany na podstawie wstępnie zweryfikownych wyników pomiarów z 17 stacji  automatycznych . 

18, 19, 20, 25, 27 czerwca 2012 r. – II Szkoła Letnia "Od emisji do imisji".

Czerwiec-lipiec 2012 r. - Instalacja paneli informacyjnych w 13 Starostwach.

21, 22, 27 sierpnia 2012 r. - II Szkoła Letnia "Od emisji do imisji".

20 wrzesień 2012 r. -  debata publiczna  Pt: "CZYSTSZE POWIETRZE TO DŁUŻSZE ŻYCIE " w ramach akcji edukacyjnej w projekcie AIRPOMERANIA . Debata odbyła w Tczewie w Domu Przedsiębiorcy przy ul. Obrońców Westerplatte 3.

25  wrzesień 2012 r. -  szkolenie   dla pracowników adminstracji  publicznej  w zakresie posługiwania się zasobami inforamcyjnymi w biblotecie AIRPOMERANIA . Szkolenie odbyło  się  we WIOŚ-u w Gdańsku.

 

 

 

 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG