AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

MAAT: Normy

Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia  5   2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U.nr 0/2021  poz. 845).

 

POZIOMY DOPUSZCZALNE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA, OZNACZENIE NUMERYCZNE
TYCH SUBSTANCJI, OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, DOPUSZCZALNE CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA TYCH POZIOMÓW ORAZ MARGINESY TOLERANCJI

Lp.

Nazwa substancji

(numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników

Pomiarów

Poziom dopuszczalny

substancji

w powietrzu

w [ µg/m3]

Dopuszczalna częstość

przekraczania  poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym b)

Margines tolerancji

Termin  osiągnięcia   poziomów  dopuszczalnych

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

1

benzen  (71-43-2)

rok kalendarzowy

5 c)

-

-

-

-

-

-

2010

2

dwutlenek azotu

(10102-44-0)

jedna godzina

200 c)

18 razy

-

-

-

-

-

2010

rok kalendarzowy

40 c)

-

-

-

-

-

-

2010

3

tlenki azotu

(10102-440,
10102-43-9)

rok kalendarzowy

30e)

-

-

-

-

-

-

2003

4

dwutlenek siarki

(7446-09-5)

 

jedna godzina

350 c)

24 razy

-

-

-

-

-

2005

 

24 godziny

125c)

3 razy

-

-

-

-

-

2003

rok kalendarzowy

i pora zimowa

(okres od 1.X do 31.III )

20e)

-

-

-

-

-

-

2003

5

ołów f)

(7439-92-1)

rok kalendarzowy

0,5 c)

-

-

-

-

-

-

2005

6

pył zawieszony PM2,5 g)

rok kalendarzowy

25 c),j)

-

4

3

2

1

1

2015

7

pył zawieszony PM10 h)

 

24 godziny

50 c)

35 razy

-

-

-

-

-

2005

rok kalendarzowy

40 c)

-

-

-

-

-

-

2005

8

tlenek węgla

(630-08-0)

 

osiem godzin  i)

10 000 c),j)

-

-

-

-

-

-

2005

Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalne­go wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

 

 POZIOMY DOCELOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA,
OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI, OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, ORAZ DOPUSZCZALNE CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA TYCH POZIOMÓW

Lp.

Nazwa substancji

(numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników

pomiarów

Poziom docelowy

substancji

w powietrzu

 

Dopuszczalna częstość

przekraczania  poziomu docelowego w roku kalendarzowym

Termin  osiągnięcia   poziomu docelowego substancji w powietrzu

  1

arsen b)

(7440-38-2)

rok kalendarzowy

6 c) ng/m3

-

2013

2

bezno(a)piren b)

(50-32-8)

rok kalendarzowy

1 c) ng/m3

-

2013

3

kadm b)

(7440-43-9)

rok kalendarzowy

5 c) ng/m3

-

2013

4

nikiel b)

(7440 -02-0)

rok kalendarzowy

20 c) ng/m3

-

2013

5

ozon

(10028-15-6)

osiem godzin

120 c),e)

25 dni f)

2010

okres wegetacyjny

(1.V-31.VII)

18 000 d),g)h) µg/m3.h

-

2010

6

pył zawieszony PM 2,5  i)

rok kalendarzowy

25 c) µg/m3

-

2010

Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu całkowitą zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
c) Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin.
e) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
f) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku.
g) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800a 2000czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.
h) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.
i) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uzna­nymi za równorzędne.

POZIOMY CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH DLA OZONU W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA, OZNACZENIE NUMERYCZNE
OZONU ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW

Nazwa substancji

(numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników

pomiarów

Poziom celów długoterminowych substancji
w powietrzu

Termin  osiągnięcia   poziomu celów długoterminowych substancji
w powietrzu

Ozon

(10028-15-60)

 

 

Osiem godzin b)

120 b),c)  µg/m3

2020

Okres wegetacyjny

(1.V-31.VII)

 

6000 d), e) µg/m3 . h

2020

Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu roku kalendarzowego spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzin­nych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem oblicze­niowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
c) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin.
e) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.

POZIOMY ALARMOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY,
DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW

Lp.

Nazwa substancji

(numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników

pomiarów

Poziom alarmowy dla niektórych
 substancji w powietrzu

w µg/m3

 

1

dwutlenek azotu

(10102-44-0)

jedna godzina

400 b)

2

dwutlenek siarki

(7446-09-5)

jedna godzina

500 b)

3

ozon

(10028-15-6)

jedna godzina

240 b)

4

pył zawieszony

PM10 c)

24 godziny

150

Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzch­ni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.
c) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowa­niem metod równoważnych metodzie referencyjnej

 

POZIOMY INFORMOWANIA DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY,
DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW

Lp.

Nazwa substancji

(numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników

pomiarów

Poziom  informowania  dla niektórych substancji  w powietrzu  µg/m3

1

ozon

(10028-15-6)

jedna godzina

180b)

2

pył zawieszony

PM10 c)

24 godziny

100d)

Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.
c) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowa­niem metod równoważnych metodzie referencyjnej.
d) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

 

PUŁAP STĘŻENIA EKSPOZYCJI, OKRES, DLA KTÓREGO UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, ORAZ TERMIN OSIĄGNIĘCIA PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników

pomiarów

Pułap stężenia ekspozycji

w  µg/m3

Termin  osiągnięcia  pułapu  stężenia ekspozycji

pył zawieszony  PM2,5 a)

Trzy lata kalendarzowe

20

2015

 

Objaśnienia:

a) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uzna­nymi za równorzędne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG