AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza ...

2011-09-26

"Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem oraz modernizacją automatycznej stacji w Słupsku" oraz "Dostawa i uruchomienie aparatury laboratoryjnej"

 

 Dnia 30.11.2010r.tj. zgodnie z terminem określonym w umowie, zakończyła się realizacja Etapu 1 komponentu pn. "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem oraz modernizacją automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku" realizowanego przez Partnera tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach projektu "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA".

Etap ten obejmował Wykonanie projektów (wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa, pozwoleń, uzgodnień, opinii):

- kontenera z wyposażeniem,

- posadowienia 4 automatycznych stacji kontenerowych w lokalizacjach - Kościerzyna, Malbork, Lębork, Liniewko Kościerskie,

- modernizacji serwerowni i utworzenia 2 stanowisk operatorskich.

Koszt tego etapu prac zamknął się w kwocie 115.900,00 zł.

 Dnia 31.01.2011r., czyli zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy, zakończyła się realizacja drugiego komponentu pn. "Dostawa i uruchomienie aparatury laboratoryjnej" prowadzonego przez Partnera tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach projektu "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA".

Ta część zadania przewidywała utworzenie w laboratorium WIOŚ dwóch stanowisk do poboru i przygotowywania próbek badawczych (dygestoriów) oraz doposażenie laboratorium w specjalistyczny sprzęt analityczny konieczny do wykonania analiz prób pobieranych w stacjach monitoringu powietrza tj. spektrometr masowy, chromatograf gazowy z detekcją mas i desorbcją termiczną, ekstraktor z fazy stałej, wagę analityczną.

Zakres realizowanej części projektu obejmował także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz eksploatacji dostarczonej aparatury laboratoryjnej, urządzeń i przyrządów służących do wykonywania oznaczeń zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla potrzeb modernizowanej sieci monitoringu powietrza w województwie pomorskim.

 Koszt realizacji tego elementu projektu wyniósł 1.129.999,38 zł.

 Dnia 26.04.2011r. rozpoczął się Etap 2 realizacji komponentu pn. "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz z uruchomieniem oraz modernizacją automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku" w ramach projektu pn. "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA", w części realizowanej przez Partnera projektu tj. WIOŚ w Gdańsku.

 Obejmował on:

 a/ wykonanie robót budowlanych dotyczących posadowienia, dostarczanych w ramach projektu 4 automatycznych stacji kontenerowych monitoringu powietrza, w następujących lokalizacjach - Kościerzyna, Malbork, Lębork, Liniewko Kościerskie. Roboty budowlane obejmowały doprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej do miejsca posadowienia automatycznych stacji monitoringu powietrza, urządzenie nawierzchni w obrębie miejsca posadowienia stacji (wyłożenie placu kostką betonową) oraz ogrodzenie terenu.

Poniżej zdjęcia stacji :

 zd.1 stacja koscierzyna   

                  Stacja  w Kościerzynie                                                    

zd.2 koscierzyna

                        Stacja  w Kościerzynie

zd. stacja Lębork 1 

                              Stacja  w Lęborku                                                                                                         
zd. stacja Lębork 2

                                    Stacja  w Lęborku

zd. stacja  liniewko1 

               Stacja  w  Liniewku  Kościerskim                                  

zd. stacja liniewko 2

            Stacja  w  Liniewku  Kościerskim

zd. stacja  malbork 1 

                    Stacja  w  Malborku                                                                 

 

zd. stacja  malbork 2

                    Stacja  w  Malborku

b/ przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku WIOŚ w Gdańsku mającą na celu przystosowanie infrastruktury pomieszczeń do potrzeb utworzenia stacji centralnej i  2 stanowisk operatorskich gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych oraz integracji  tworzonego systemu (sieci) z systemem informatycznym istniejącym w WIOŚ. Zakres prac obejmował zmianę podziału pomieszczenia, wydzielenie serwerowni i wyposażenie jej w klimatyzację, system kontroli dostępu i instalację ppoż., Poniżej zdjęcia serwerowni :

zd. 2 serwerownia  

 Wnętrze serwerowni po przbudowie               

zd. 1 serwerownia                   

Pomieszczenie dla operatorów obsługujących system zbierania i przekazywania danych

c/ dostawę wyposażenia, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń w zmodernizowanym pomieszczeniu serwerowni. Przebudowa węzła centralnego sieci komputerowej WIOŚ obejmowała dostawę i instalację w serwerowni szafy RACK oraz konfigurację rozwiązania sieciowego klasy UTM do zabezpieczenia styku z Internetem. W ramach zadania uporządkowane zostało okablowanie, dostarczono i zainstalowano nową szafę RACK 19" (do której  przeniesiono wszystkie urządzenia, w tym urządzenia będące przedmiotem dostawy), nowy serwer oraz dwie komputerowe stacje robocze.

 Rzeczowe zakończenie Etapu 2 - odbiór robót budowlanych dotyczących posadowienia stacji, przebudowywanych pomieszczeń, dostaw i prac związanych z zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń w zmodernizowanym pomieszczeniu serwerowni - zakończono zgodnie z terminem określonym w umowie tj. do 30.06.2011 r.

 Koszt Etapu 2 zadania realizowanego przez Partnera w projekcie tj. WIOŚ Gdańsk wyniósł 603.900,00 zł.

 Od dnia 1.07.2011r. przystąpiono do realizacji Etapu 3 komponentu pn. "Zaprojektowanie i budowa 4 automatycznych stacji monitoringu powietrza wraz   z uruchomieniem oraz modernizacją automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku" realizowanego przez Partnera w ramach projektu "Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA".
Etap ten obejmował:

 a/ dostawę 4 automatycznych, kontenerowych stacji monitoringu powietrza wyposażonych w sprzęt, urządzenia i aparaturę oraz oprzyrządowanie do ich obsługi wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją całości,

 b/ dostawę oraz zainstalowanie i uruchomienie przyrządów, urządzeń i sprzętu w modernizowanej automatycznej stacji monitoringu powietrza w Słupsku,

 c/ utworzenie sieci umożliwiającej zbieranie i przekazywanie danych z 5 automatycznych stacji monitoringu powietrza i integrację z systemem informatycznym WIOŚ i ARMAAG.

 Zakończenie prac przewidzianych w pkt. a i b nastąpiło zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym tj. do dnia 29.07.2011r. Aktualnie realizowane są prace określone w pkt. c tj. tworzona jest sieć umożliwiająca zbieranie i przekazywanie danych z  automatycznych stacji monitoringu powietrza i integrację z systemem informatycznym WIOŚ i ARMAAG.

W celu weryfikacji prawidłowości zbierania i przekazywania danych pomiarowych do stacji centralnej i serwera ARMAAG, stacje - w okresie 1-30.10.2011r., zostaną poddane testom sprawdzającym poprawność ich pracy.

Równocześnie z zakończeniem prac przewidzianych w pkt. a i b rozpoczęły się szkolenia pracowników WIOŚ. W dniach 11-12.08.2011r. odbyło się szkolenie organizowane przez Wykonawcę zadania, dotyczące obsługi aparatury, urządzeń i przyrządów zainstalowanych w 5 automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Następny etap szkolenia dotyczący integracji systemu informatycznego WIOŚ z automatycznymi stacjami monitoringu powietrza oraz systemem informatycznym zbierania, przetwarzania i przekazywania danych  Fundacji ARMAAG, zaplanowano w drugiej połowie października.  

 Koszt Etapu 3 zadania realizowanego przez Partnera w projekcie tj. WIOŚ Gdańsk wynosi 2.023.980,00 zł.

 Rzeczowe zakończenie realizacji Etapu 3, tj. podpisanie ostatecznego protokołu odbioru inwestycji, a tym samym wykonanie części zadania realizowanego w projekcie przez Partnera - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, przewidziane jest do dnia 31.10.2011r.

  Przygotował:

Krzysztof Łotocki

 

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG