AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Wdrożenie nadzoru nad wynikami pomiarów w nowych automatycznych stacjach monitoringu powietrza

2012-01-19

W grudniu 2011 i styczniu 2012 w ramach projektu AIRPOMERANIA WIOŚ w Gdańsku, po okresie prób i testów, wdrożył pomiary na automatycznych stacjach monitoringu powietrza uruchomionych w ramach realizacji projektu AIRPOMERANIA. Stację te znajdują się w:

                - Kościerzynie,

                - Lęborku,

                - Malborku,

                - w Liniewku Kościerskim (stacja o charakterze stacji tła dla regionu).

W ramach codziennych zadań WIOŚ w Gdańsku realizuje normalne, rutynowe działania związane z ich poprawnym funkcjonowaniem.

M. in. realizowane są następujące zadania:

- codzienna weryfikacja wstępna (techniczna) danych pomiarowych,

- kalibracje wielopunktowe i sprawdzenia analizatorów ozonu, dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla zgodnie z zaleceniami producentów analizatorów.

Analizatory ozonu kalibrowane są w ramach ścisłej współpracy WIOŚ w Gdańsku i ARMAAG przy użyciu posiadanego przez ARMAAG kalibratora ozonu, natomiast pozostałe kalibracje analizatorów WIOŚ przeprowadza we własnym zakresie.

W ramach projektu uruchomiono pomiary pyłu zawieszonego  PM 10 i PM 2,5 w oparciu o zaplecze laboratoryjne WIOŚ w Gdańsku. W pyle PM 10 oznacza się również benzo(a)piren oraz metale: arsen, nikiel, kadm i ołów. Równolegle prowadzone są pomiary automatyczne pyłu PM 10 i PM 2,5. I chociaż są one niereferencyjne, to dają możliwość bezpośredniego (on-line) informowania o stanie czystości powietrza.

Na istniejącej od 2004 roku automatycznej stacji w Słupsku, dzięki wyposażeniu jej w ramach projektu AIRPOMERANIA w kalibrator wielogazowy, podwyższono jakość pomiarów prowadząc częstsze kalibracje i sprawdzanie analizatorów.

Aktualnie Laboratorium WIOŚ wdraża pomiary stężenia lotnych węglowodorów aromatycznych m.in. benzenu w Malborku, Lęborku, Kościerzynie i Liniewku Kościerskim. Pomiary te odbywają się przy użyciu referencyjnej metodyki z zastosowaniem chromatografii gazowej z desorpcją termiczną. Ta nowoczesna technika wymaga pewnego okresu wdrożeniowego, ze względu na jej nieliczne zastosowania na terenie naszego kraju i braku doświadczenia - nawet w naukowych placówkach badawczych.

 

 

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG