AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

AIRPOMERANIA: Sposoby wyliczenia indeksów

Indeks jakości powietrza jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych dla następujących substancji : dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), pył zawieszony PM10, pył PM2,5, ozon (O3),benzen (C6H6) oraz tlenek węgla (CO). Wartość indeksu jakości powietrza liczona jest z poniższej tabeli zakresów wyznaczonych dla 6 klas indeksu (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia. Poszczególne klasy są zgodne z polskim indeksem jakości powietrza publikowanym na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, natomiast kolorystyka i nazewnictwo nieznacznie różni się i pozostaje w dotychczasowych barwach i prezentuje indeks w postaci znanego już społeczeństwu w województwie pomorskim ATMOLUDKA publikowanego na stronach www.armaag.gda.plhttp://airpomerania.pl/ od ponad 10 lat. W przypadku indeksu indywidualnego przy braku dostatecznej informacji pomiarowej do obliczenia indeksu dana stacja wyświetla się w postaci szarego ATMOLUDKA co oznacza brak danych.

IndeksPM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
Bardzo dobry (1) 0-20 0-12 0-70 0-40 0-50 0-5 0-2
Dobry (2) 21-60 13-36 71-120 41-100 51-100 6-10 3-6
Zadowalający (3) 61-100 37-60 121-150 101-150 101-200 11-15 7-10
Dostateczny (4) 101-140 61-84 151-180 151-200 201-350 16-20 11-14
Zły (5) 141-200 85-120 181-240 201-400 351-500 21-50 15-20
Bardzo zły (6) >200 >120 >240 >400 >500 >50 >20

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego