AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

AIRPOMERANIA: Zadania zrealizowane

W ramach projektu   AIRPOMERANIA    wdrożono  na następujące zadania  , które zostały opisane szczegółowo  poniżej zapraszamy do lektury:

1)   SIEĆ POMIAROWA

Na   poniższej mapie   przedstawiono wszystkie  pomiary  powietrza w województwie  pomorskim  (pomiary  automatyczne , manualne oraz pasywne). W ramach sieci  pracuje 17 stacji automatycznego monitoringu powietrza.   W ramach projektu AIRPOMERANIA wybudowano 4 nowe stacje pomiarowe : w Kościerzynie, Lęborku, Malborku  oraz  Nowej Karczmie (z analizatorami SO2,NOx,CO,ozon,benzen,PM10,PM2,5)  oraz przeprowadzono modernizację stacji w Słupsku. Wyniki ze   stacji  automatycznych prezentowane są stronie projektu http://airpomerania.pl/pomiary/wyniki-pomiarowe.html .

Poniżej   mapa   dotycząca wszystkich pomiarów w województwie pomorskim., kliknij na mapę   aby zobaczyć  powiększenie:

 

2)   SIEĆ   LABORATORYJNA 

Laboratorium WIOŚ wdrożyło  pomiary stężenia lotnych węglowodorów aromatycznych m.in. benzenu w Malborku, Lęborku, Kościerzynie i Liniewku Kościerskim. Pomiary te odbywają się przy użyciu referencyjnej metodyki z zastosowaniem chromatografii gazowej z desorpcją termiczną. Ta nowoczesna technika wymaga pewnego okresu wdrożeniowego, ze względu na jej nieliczne zastosowania na terenie naszego kraju i braku doświadczenia – nawet w naukowych placówkach badawczych. Poniżej opisanobardzije szcegółowo ta metodyką wraz ze zdjęciami  laboratorium.
Oznaczanie zawartości benzenu w powietrzu atmosferycznym  odbywa  się za pomocą chromatografu gazowego z detekcją masową i z desorberem termicznym, pokazano poniżej na zdjęciu.

DSCI0016

Poniżej na zdjęciu zestaw kontrolno pomiarowy przy desorberze termicznym.

DSCI0018

Próbki powietrza pobierane są aktywnie na adsorber umieszczony w rurkach metalowych.
Z rurek próbki są desorbowane w automatycznej instalacji i kierowane na chromatograf gazowy. Tam następuje rozdział zaadsorbowanych substancji. Identyfikowane są  w detektorze masowym stanowiącym integralną część chromatografu. Wysoka czułość i duża selektywność metody pozwalana dokładne oznaczenie stężenia benzenu w powietrzu.

Poniżej na zdjęciu elektroniczna mikrowaga do oznaczania zawartości pyłu w powietrzu.

DSCI0024

Zawartość pyłu w powietrzu oznacza się metodą wagową określając ilość pyłu zatrzymanego na filtrach. Bada się pyły o uziarnieniu mniejszym niż 2,5 mikrometra (PM2,5) oraz o uziarnieniu mniejszym niż 10 mikrometrów (PM10). Procedura ważenia ze względu na małe wskazania jest dość skomplikowana. Wymaga kilkudniowego kondycjonowania filtrów (patrz szalki nad wagą) w atmosferze pokoju wagowego.

Poniżej na zdjęciu  spektrometr absorpcji atomowej z detektorem masowym do oznaczania metali w pyle stanowiącym zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

DSCI0025

 W pyle wydzielonym z powietrza i zebranym na filtrach PM10 bada się zawartość metali uznanych za szczególnie groźne. W spektrometrze absorpcji atomowej z detektorem masowym sprawdza się zawartość niklu, arsenu, kadmu, ołowiu. Bardzo niska zawartość tych zanieczyszczeń możliwa jest do zbadania na przedstawionym analizatorze.

Zważone filtry są mineralizowane bardzo czystymi kwasami. Uzyskane roztwory po dalszym doczyszczeniu badane są w spektrometrze. Oznacza się stężenia roztworów na poziomie nanogramów w decymetrze sześciennym.

Poniżej na zdjęciu   praca pod dygestorium w laboratorium WIOŚ Gdańsk.

 DSCI0027
Liczne prace analityka chemicznego wykonywane są z użyciem substancji niebezpiecznych. Takie działania wykonuje się w warunkach zabezpieczających otoczenie przed agresją stosowanych substancji. Odpowiednim zabezpieczeniem jest dygestorium tj odpowiedni przygotowana szafa z opuszczanymi przednimi oknami i wyciągiem powietrza poza pomieszczenia laboratorium.

Poniżej na zdjęciu   ekstraktor z fazy stałej wykorzystywany do przygotowania próbek do oznaczania benzo(a)pirenu w pyle z powietrza atmosferycznego.

DSCI0030

Innym rodzajem zanieczyszczenia powietrza bardzo groźnym dla człowieka jest benzo(a)piren  B(a)P. W otoczeniu występuje w pyle jako skutek różnorodnych procesów spalania. Stężenie tej substancji jest minimalne. Filtry z pyłem poddaje się ekstrakcji w ekstraktorze z fazy stałej za pomocą rozpuszczalników organicznych w których B(a)P dobrze się rozpuszcza.  Po doczyszczeni ekstraktu wykonuje się analizę na chromatografie cieczowym z detektorem fluoroscencyjnym.

3)  SIEĆ INFROMACYJNA  PANELI

W ramach   projektu AIRPOMERANIA  rozbudowano   system informacji publicznej  sieci  paneli ENVIRONet. Są to 42 calowe monitory  wraz z komputerem , które zamontowano w  starostwach powiatowych 12 paneli wewnętrznych  i 1 panela wewnętrzny w gminie  Nowa Karczma. Ponadto w  ramach projektu  przewidziane są dwa panele zewnętrzne  w Gdańsku i w Tczewie. Na panelach prezentowana aktualna informacja o jakości powietrza, informacja o projekcie oraz slajdy dla danej instytucji,  gdzie znajduje się panel.
Rozmieszczenie wszystkich paneli przedstawiono na mapce poniżej, kliknij na mapę   aby zobaczyć  powiększenie :

 Poniżej pokazano również  zdjęcia  paneli z wybranych lokalizacji  .
                           

 PANEL  W    BYTOWIE        

bytów                                              

PANEL W KARTUZACH

kartuzy

   PANEL  W     LĘBORKU         

Lębork                          

PANEL  W  NOWEJ KARCZMIE   

Nowa Karczma                                                                                                                

3)  BIBLOTEKA AIRPOMERANIA

Biblioteka AIRPOMERANII zbudowana jest z czterech baz zawierających aktualizowane zasoby informacji dotyczących jakości powietrza w województwie pomorskim. W skład biblioteki wchodzą:
 1)  baza emisji
 2)  imisji
 3)  meteorologii  
 4)  wyników modelowania.

  1. Baza emisji – zawiera aktualizowane informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie pomorskim. Wszystkie dane
     o emisji z lat 2008-2011 przygotowane są w formacie  arkusza kalkulacyjnego
    oraz formacie ARC GIS-a shapefile  z podziałem na: emisję punktową, powierzchniową, liniową, rolniczą, a także udziały typów emisji w całkowitej emisji w powiatach województwa pomorskiego.

Emisja punktowa dotyczy źródeł, w których zanieczyszczenia wydostają się przez komin. Źródłem pozyskania danych dla emisji przemysłowej są ankiety, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia i decyzje na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji. Na podstawie powyższych informacji skonstruowana została baza emitorów punktowych zawierająca m.in. takie dane jak: wysokość emitora, średnica, prędkość wyrzutu spalin, czas pracy, emisje określonych zanieczyszczeń, adres itd. Baza zawiera również sumy emisji punktowej z podziałem na gminy i powiaty.

Na emisję powierzchniowa składają się dane dotyczące emisji powierzchniowej z przemysłu (emisja niezorganizowana z terenów stoczniowych oraz z hałd, emisja z przeładunków w portach Gdańska i Gdyni, emisja ze spalania paliwa w statkach) oraz z ogrzewania indywidualnego.

Emisja liniowa została wyznaczona na podstawie informacji o natężeniu i strukturze ruchu uzyskanej z przeprowadzonych pomiarów oraz kilku zestawów wskaźników. Baza zawiera 2 rodzaje katastrów emisji komunikacyjnej – dla miast kataster o oczku 250 m oraz poza miastami o oczku 1 km. Dodatkowo sporządzono warstwy sum emisji komunikacyjnej z podziałem na powiaty.

Emisja rolnicza składa się z 4 grup (emisja pochodząca z dużych ferm, z hodowli indywidualnej, pochodząca z upraw polowych w tym nawożenia, z maszyn rolniczych), dla których przygotowano katastry emisji o oczku 5 km. Dodatkowo baza zawiera warstwy emisji zanieczyszczeń rolniczych w postaci całkowitego katastru rolniczego oraz sum emisji w powiatach województwa.

  1. Baza imisji zawiera wyniki pomiarów pozyskiwane ze stacji pomiarowych w województwie pomorskim. Wszystkie dane dotyczące stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dostępne są w formacie arkusza kalkulacyjnego w postaci średnich jednogodzinnych, dobowych oraz ośmiogodzinnych kroczących (dla ozonu i tlenku węgla).

  1. Baza meteorologii zawiera dane meteorologiczne  pomiarowe jak i  modelowe  na temat warunków meteorologicznych w województwie pomorskim. Dane jakie można uzyskać korzystając z tej bazy to m.in. : prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, ciśnienie, wilgotność, opad atmosferyczny oraz  nasłonecznienie.

  2. Baza wyników modelowania zawiera informacje dotyczące przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim wyznaczonych na podstawie obliczeń modelowych. Modelowanie umożliwia prognozowanie stężeń  z różnym  krokiem czasowym   24 h , max.1 h jak średnioroczne co pozwala na pełną diagnozę jakości powietrza. Wizualizacje i wstępne analizy wyników obliczeń prezentwoane  są na mapach cyfrowych.

 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego