AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

AIRPOMERANIA: Opis systemu prognoz

System krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza dla województwa pomorskiego został oparty na modelach WRF, CALMET/CALPUFF oraz CAMx.

Model WRF na postawie danych udostępnionych przez UCAR (University Corporation for Atmospheric Reasearch) oraz NCAR (National Center for Atmospheric Reasearch) na serwerze: http://dss.ucar.edu wyznacza informacje prognostyczne o polach meteorologicznych. Kolejny etap to model meteorologiczny CALMET zawierający moduł mikrometeorologiczny, który wyznacza wysokość warstwy mieszania , pole temperatury oraz moduł diagnostyczny dla pól wiatrowych.

Prognoza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza oprócz prognozy meteorologii bazuje także na prognozie ładunku emisji. Wielkość emisji zanieczyszczenia wprowadzana do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest określana na podstawie pory roku, dnia tygodnia, pory dnia i panujących warunków meteorologicznych.

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza dla potrzeb prognoz krótkoterminowych wykonuje model CALPUFF. Model ten jest gaussowskim modelem obłoku uwzględniającym rzeźbę terenu oraz czasową i przestrzenną zmianę warunków meteorologicznych. W modelu ładunek emitowany dzielony jest na mniejsze tzw. obłoki, które wprowadza się do powietrza w przedziałach czasu. Obłoki poruszają się niezależnie od siebie zgodnie z warunkami meteorologicznymi. W prognozach wykorzystywany jest także drugi model CAMx, który jest modelem przeznaczonym do kompleksowej („one-atmosphere”) oceny jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłu (ozon, PM10, PM2.5, zanieczyszczenia gazowe, gazy trujące, rtęć). CAMx symuluje emisję, dyspersję, reakcje chemiczne i usuwanie zanieczyszczeń w troposferze, rozwiązując równanie ciągłości dla każdego ze związków chemicznych w systemie zagnieżdżonych trójwymiarowych siatek.

Proces obliczeniowy prognozy uruchamia się każdego dnia po północy i po około 6 h tj. około godziny 6:00 rano, na serwerach Fundacji ARMAAG w Gdańsku powinny pojawić się wyniki. Rezultatem systemu prognoz są rysunki przedstawiające rozkład stężeń zanieczyszczeń dla 24 h oraz pliki w formacie *.dbf zawierające wartości stężeń w punktach, bądź oczkach siatki. Ogólny schemat systemu przedstawiono poniżej.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego