AIRPOMERANIA

MAAT: O projekcie

4 września 2019 r. w siedzibie Fundacji ARMAAG   marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Prezes Zarządu Fundacji ARMAAG Piotr Stepnowski i wiceprezes Mirosława Schmidt podpisali  umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt: "Rozbudowa monitoringu atmosfery  w aglomeracji  trójmiejskiej" 

podpisanie umowy

podpisanie umowy


Celem projektu jest rozbudowa istniejącego systemu  monitoringu w aglomeracji trójmiejskiej.  Efektem realizacji projektu będzie budowa nowej stacji komunikacyjnej w Gdańsku i  stacji  tła miejskiego Sopocie  oraz rozbudowane zostaną  cztery istniejące stacje o pomiary równoczesne pyłu  drobnego  PM2,5  i pyłu PM10  (stacje:AM3 Gdańsk  Nowy Port, AM4 Gdynia Pogórze, AM8 Gdańsk Wrzeszcz, AM9 Gdynia Dąbrowa). Modernizacja obejmuje cztery stacje wskazane przez ustawowego dysponenta monitoringu atmosfery Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako obowiązkowe do uczestnictwa w Państwowym Monitoringu Środowiska.


Okres realizacji  projektu :   04.09.2019 r.- 31.10.2021r.
Budżet projektu zaplanowany w wysokości: 1 572 024,61 PLN,
wydatki kwalifikowane:1 456 863,52,  środki unijne 1 232 803,32 (poziom  dofinasowania na poziomie 84,62%).
Tytuł  projektu: "Rozbudowa  monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej "
Nr umowy: RPPM.10.04.00-22-0008/19-00.
Realizacja projektu będzie współfinansowana
przez samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

"Gdańsk "Gdynia "Sopot "Wojewódzki


Mapę lokalizacji istniejących stacji Fundacji  ARMAG jaki  i nowych przedstawiono poniżej.
mapa lokalizacji
Szczegółową  lokalizacja  nowych stacji przedstawiono  poniżej :


Stacja komunikacyjna w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma

stacja w Gdańsku

Stacja  tła miejskiego w Sopocie ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami

stacja Sopot

W ramach systemu  powstanie zintegrowany system  publikacji o jakości powietrza obejmujący nowo powstałe stacje w ramach projektu jak i już istniejące publikowane na portalu https://airpomerania.pl/. Rozbudowana sieć pozwoli monitorować  jakość powietrza w trybie-on-line oraz informować na bieżąco mieszkańców na większym obszarze  aglomeracji  trójmiejskiej.  Szczególnie istotne będzie monitorowanie jednoczesne pyłu  drobnego  PM2,5  i PM10 w 5 lokalizacjach  i powstanie pierwszej stacji komunikacyjnej w województwie pomorskim. Dzięki  rozbudowie  wzrośnie  liczba stacji mierzących pył PM2,5 z 2 na 9 stacji  (7 stacji automatycznych i 2 poborniki manualne)
w aglomeracji  mierzących  pył drobny. Liczne raporty  WHO i badania wskazują na znaczący wpływ  pyłu zawieszonego, w tym zwłaszcza  pyłu drobnego na zdrowie ludzi, dlatego tak istotne jest objęcie monitoringiem jak największego obszaru i na bieżąco informowanie mieszkańców o jakości powietrza.