AIRPOMERANIA

MAAT: Standards

The acceptable levels of some substances in the air for the terrain of the country, time of being in force, numerical demarcation of these substances, periods for which measurement results are made average, acceptable frequencies of exceeding these levels and the margins of the tolerance.

The decree of Environment Minister from 3rd March 2008 (DZ. U. Nr 47, position 281)

Time of making average - calendar year


Lp.

Name of the substance (number CAS) a)

Acceptable level of substance in the air micogram/m3

Margin of tolerance
[ % ]
[ug/m3 ]

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Od 20010

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Benzen
(71-43-2)

5 c)

100
5

100
5

100
5

100
5

80
4

60
3

40
2

20
1

0

2.

Dwutlenek azotu
(10102-44-0)

40 c)

40
16

35
14

30
12

25
10

20
8

15
6

10
4

5
2

0

3.

Tlenki azotu (10102-44-0,
10102-43-9)

40 e)
do
31.12
2002

30 e)
od
1.01.
2003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Dwutlenek siarki
(7446-09-5)

40 e)
do
31.12.
2002

20 e)
od
1.01.
2003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Ołów f)
(7439-92-1)

0,5 c)

60
0,3

40
0,2

20
0,1

0
0
0
0
0
0
6.
Pył zawieszony PM10
40 c)

12
4,8

8
3,2

4
1,6

0
0
0
0
0
0

Okres uśredniania - 24 godziny

Lp.

Nazwa substancji (numer CAS)a)

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzumg/m3

Dopuszczalna częstość
przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowymb

Margines tolerancji

[ % ]

[mg/m3 ]

2002

2003

2004

2005

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Dwutlenek siarki

(7446-09-5)

150 c)

do

31.12.2004

125 c)

od

31.12.2004

3 razy

0

0

0

0

2.

Pył zawieszony PM10

50 c)

35 razy

30

15

20

10

10

5

0

Okres uśredniania - 8 godzin

Lp.

Nazwa substancji (numer CAS)a)

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu ug/m3

Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym b)

Margines tolerancji
[ % ]
[ug/m3 ]

2002

2003

2004

2005

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Ozon

(10028-15-6)

120 c) g)

60 dni h)

do

31.12.

2004

25 dni h)

od

1.01.

2005

0
0
0
0
2.

Tlenek węgla k)
(630-08-0)

10.000 c) k)

60

6000

8

4000

4

2000

0

Okres uśredniania - 1 godzina

Lp.

Nazwa substancji (numer CAS) a)

Dopuszcz. poziom substancji w powietrzu ug/m3

Dopuszcz. częstość przekraczania dopuszczal.. poziomu
w roku kalend.
b)

Margines tolerancji
[ % ]
[ug/m3 ]

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Od 2010

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Dwutlenek azotu

(10102-44-0)

200 c

18 razy

40

80

35

70

30

60

25

50

20

40

15

30

10

20

5

10

0

2.

Dwutlenek siarki

(7446-09-5)

350c)

24 razy

25,8

90

17,2

60

8,6

30

0

0

0

0

0

0

Okres uśredniania - okres wegetacyjny

Lp.

Nazwa substancji (numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników pomiarów

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu ug/m3

1.

2.

3.

4.

1.

Ozon

(10028-15-6)

(1 V - 31 VII)

24000e)h)

ug/m3 *h

do

31.12. 2009

18000e)h)

ug/m3 *h

od

1.01.2010

6000e)ih)

ug/m3 *h

od

1.01.2020

Obszar ochrony uzdrowiskowej - SOPOT

Lp.

Nazwa substancji

(numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników pomiarów

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w [ug/m3]

1.

Benzen

(71-43-2)

rok kalendarzowy

4

2.

Dwutlenek azotu

(10102-44-0)

jedna godzina

200

rok kalendarzowy

35

3.

Dwutlenek siarki

(7446-09-5

jedna godzina

350

24 godziny

125

4.

Ołów b)

(7439-92-1)

rok kalendarzowy

0,5

5.

Tlenek węgla

(630-08-0)

8 godzin

5.000

6.

Pył zwieszony PM10

 

24 godziny

rok kalendarzowy

50

40

Objaśnienia dla okresów uśredniania oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej:

a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number,

b) w przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji,

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu,

e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin,

f) suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10,

f) maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia,

g) liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku,

h) wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w mg/m3 a wartością 80 mg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80 mg/m3; wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów,

i) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 mm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,

k) maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia.

Stężenia alarmowe

Lp.

Nazwa substancji (numer CAS) a)

Okres uśredniania wyników pomiarów

Alarmowy poziom substancji w powietrzu ug/m3

1.

2.

4.

5.

1.

Dwutlenek azotu
(10102-44-0)

jedna godzina

400 b)

2.

Dwutlenek siarki (7446-09-5)

jedna godzina

500 b)

3.

Ozon c)
(10028-15-6)

jedna godzina

240

4.

Pył zawieszony PM10

24 godziny

200 d)

Objaśnienia:
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number,
b) wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze co najmniej 100km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z obszarów jest mniejszy
c) wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych wynosi 180 ug/m

d) wartosć progowa informowania społeczeństwa o ryzku wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków  zdrowotnych